Om Signova

6BF3CB5F-BBF9-470E-A334-42858ED28515

Signova jobbar med allt från kompletta förfrågningsunderlag och bygghandlingar för ny- och ombyggnad av trafiksignalanläggningar, till analyser och kapacitetsberäkningar. Vi tillhandahåller expertkunskaper inom trafiksignalteknik och har en gedigen erfarenhet av utredningsarbete, projektering samt drift- och underhåll av trafiksignaler.

Signova deltar också i tidiga planeringsskeden och stöttar med expertkunskaper vid utformning av signalkorsningar. Vi deltar också vid drifttagning och utför besiktningar.

Om- eller nybyggnader sker ofta för att kollektivtrafiken ska få bättre framkomlighet eller för att oskyddade trafikanter ska få bättre tillgänglighet. Vi har också specialkompetens inom dessa områden.

Torgil Otterdahl har genomfört ett flertal utredningar för SKL och Trafikverket och har författat publikationer om förbättrad buss- och cykelframkomlighet i trafiksignaler, till exempel publikationen bussprioritering i trafiksignaler – planering införande och drift. Ett annat expertområde är detekteringsteknik för fordon och andra trafikantgrupper.